Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Opleiding in professionele communicatie

Toelichting
 
 
 
Soort:
 • Opleiding in Professionele Communicatie
Vakgebied:
 • Opleiding in Professionele Communicatie
Prijs:€ 3.750.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Het doel van deze opleiding is de deelnemers te scholen tot begeleiders van ontwikkelingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau. Binnen dat kader is er veel aandacht voor:

 • de ontwikkeling van autonomie: op basis van eigen mogelijkheden en kracht leren in samenwerking met anderen;
 • de ontwikkeling van creativiteit: in wisselende situaties inzichten en vaardigheden verrassend en slagvaardig leren toepassen;
 • de ontwikkeling van professionaliteit: in de werksituatie persoonlijke kwaliteiten optimaal hanteren;
 • het zelfstandig functioneren vanuit je persoonlijke kwaliteiten en inspiratie met inzet van inzicht en vaardigheden.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als begeleider. Hierbij denken wij aan:

 • het maken van een professionele analyse en diagnose van individuele, groeps- en organisatievraagstukken;
 • het ontwerpen van ontwikkelings- en veranderstrategieën, rekening houdend met het bestaande krachtenveld;
 • het coachen van individuen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, leiderschap, presentatie en loopbaan;
 • het coachen van leiders rondom leiderschaps- en aansturingsvragen;
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele en groepsinterventies.

We werken op basis van de persoonlijke ontmoeting, met veel ruimte voor je persoonlijke reis. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema's bron zijn voor je professionele handelen. Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in jouw en andermans functioneren. Naast de plenaire bijeenkomsten werk je in kleiner verband in intervisiegroepen met elkaar. Twee maal per jaar krijgen deze intervisiegroepen een dagdeel supervisie van een van de opleiders. De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Inhoud
Elk jaar staat een ander thema centraal:

 • Wie ben ik als professional en hoe gebruik ik mezelf als instrument? (1e jaar)
 • Wie ben ik in de (professionele) relatie (2e jaar)
 • Wie ben ik in de organisatie en in het systeem (3e jaar).

Daarbinnen behandelen we onderwerpen als: contact en contract, hechtingspatronen, ontwikkelingspsychologie, leiderschap en lidmaatschap, fases in relatieontwikkeling, groepsdynamica, overdracht, conflicthantering, diagnostiek en casuïstiek. Deze thematische aanpak en de integratie van door Phoenix ontwikkelde leermodellen met TA, NLP en Systemisch Werken is wat onze driejarige opleiding kenmerkt en kleurt.

Stromingen

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse (TA) is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie met grote toepassingsmogelijkheden op het terrein van management, opvoeding, onderwijs en therapie. Eric Berne, een Amerikaans psychiater, is de grondlegger van TA.

De filosofie van TA
Het centrale uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet ok'-aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. TA vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat ‘je eigen leven vormgeven’. Hier kunnen ook valkuilen in zitten. Mensen zijn nooit volstrekt onafhankelijk. We leven met onze culturele, historische, sociale en relationele banden. Deze banden betekenen ook een uitdaging voor onze autonomie. TA vooronderstelt en bewerkstelligt dat mensen hun leven door besluiten inrichten. Wat zijn deze besluiten? Hoe komen ze tot stand? Kunnen we op deze beslissingen terug komen en zo ja, hoe?

Toepassingsgebieden van TA
TA is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties. Daarnaast is TA een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. TA biedt een referentiekader om het intrapsychisch functioneren van mensen te begrijpen. Het heldere, pragmatische begrippenkader reikt een kapstok aan om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
In de zeventiger jaren ontwierpen de Amerikanen Richard Bandler, hoogleraar taalkunde, en de Gestalttherapeut en computerdeskundige John Grinder een nieuw model voor therapeutische communicatie: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Bandler en Grinder bestudeerden het werk van zeer succesvolle psychotherapeuten om achter het geheim van hun succes te komen. Hoewel het ging om therapeuten met verschillende werkwijzen, hadden ze één ding gemeen: ze wisten feilloos in te spelen op de belevingswereld van de cliënt. Het uitgangspunt werd: als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Als iets voor een ander mogelijk is, dan geldt dat ook voor ons. Zij analyseerden de technieken, waarbij ze gebruik maakten van wetenschappen als linguïstiek, cybernetica en communicatie. Zo stelden ze modellen en werkschema’s op, waarmee anderen aan de slag konden. Deze manier van werken heet in de NLP-terminologie ‘modelleren’.

De filosofie van NLP
Voor Bandler en Grinder was de bruikbaarheid van een model het belangrijkste criterium. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de vraag of een model ‘waar’ was, maar veel meer in de vraag ‘hoe doet iemand wat hij doet’. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken.

Toepassingsgebieden van NLP
Aanvankelijk was de psychotherapie het belangrijkste toepassingsgebied. Tegenwoordig wordt NLP gebruikt binnen alle gebieden waar communicatie belangrijk is, zoals in het onderwijs, bij begeleiding en supervisie, in personeelswerk en in het bedrijfsleven.

Systemisch Werken
Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Systemisch Werken bouwt voort op het werk van onder andere Satir, Moreno en Nagy, die zich ook al bewust waren van loyaliteiten aan het systeem van herkomst en de betekenis van plek in de familie waar je uit voortkomt. In Systemisch Werken maken we gebruik van zogenoemde ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende familiefoto, een tableau vivant. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.

De filosofie van Systemisch Werken
Bert Hellinger staat aan de bron van dit werk. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie, organisatie, school en dergelijke kenmerkt en ontwikkelde een methode om hiermee te werken. Iedere deelnemer in een systeem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.

Toepassingsgebieden van Systemisch Werken
Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem. Deze verandering werkt door in de communicatie. Systemisch werken wordt toegepast in het werken met familiesystemen en met organisatiesystemen, zoals bedrijven, onderwijs, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening et cetera.

TA, NLP en Systemisch Werken samen in de opleiding
TA, NLP en Systemisch Werken vullen elkaar aan en doen dat op zodanige wijze dat meerwaarde ontstaat. Van de werkelijkheid zijn theoretische en pragmatische modellen te maken. Door TA ben je in staat om onderwerpen beter te begrijpen, NLP leert je hoe je er iets mee kunt doen, en Systemisch Werken stelt je in staat de samenhang te ervaren. In dit amalgaam van Phoenixvisies en -leermodellen en TA, NLP, Systemisch Werken en andere stromingen (zoals Lichaamswerk, Gestalt, Hypnotherapie, Kwantumpsychologie, Psychoanalyse en de Ridhwanschool) vind je nieuwe mogelijkheden. Je leert TA, NLP en Systemisch Werken te integreren in je denken en doen. Bekende communicatievaardigheden worden tijdens de opleiding verdiept, nieuwe worden toegevoegd. Communiceren is als het werken met edelmetalen: de communicator is als de edelsmid, creatief en ambachtelijk. Een goede edelsmid gebruikt meerdere metalen, verschillende stukken gereedschap en heeft weet van oorsprong en wording. Een goede communicator weet hoe de dingen moeten worden aangepakt en wat er moet gebeuren om de essentie van mensen en organisaties in het licht te zetten. 

Tijdsbeslag
De opleiding duurt drie jaar. Ieder jaar bestaat uit 17 lesdagen. In de praktijk betekent dit dat je globaal 1x per maand 1 of 2 opleidingsdagen hebt. Het eerste jaar is als volgt opgebouwd:

 • 4 tweedaagse bijeenkomsten
 • 7 eendaagse bijeenkomsten
 • 2 halfdaagse bijeenkomsten voor supervisie

Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur, met uitzondering van de voorlaatste dag die tot 21.00 uur duurt. Het tweede en derde jaar van de opleiding hebben, op enkele kleine aanpassingen na, dezelfde structuur. In het tweede jaar verzorgt Wibe Veenbaas een blok van drie aaneengesloten cursusdagen.

Daarnaast dien je rekening te houden met:

 • intervisie: je werkt met elkaar in intervisiegroepen. Deze groepen komen ongeveer 10 keer, dat is tenminste eenmaal per maand, bij elkaar. In de intervisiegroepen oefen je (onder meer aan de hand van tijdens de opleiding verstrekte opdrachten), bestudeer je samen de aangeboden theorie, bespreek je je leerproces, presenteer je je jaaropdracht enzovoort.
 • literatuurstudie: we verwachten van je dat je de aangeboden en aanbevolen literatuur bestudeert.
 • jaaropdracht: dit is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de opleiding.

De data voor het hele jaar zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn. Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een kennismakingsgesprek of -training, zoals de workshop Kennismaken met de driejarige opleiding, beslissen we of je toegelaten wordt. De criteria hiervoor komen in de workshop of in het gesprek aan bod. Een kennismakingsworkshop is aan te bevelen. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Phoenix.

Post-HBO en certificering
De Opleiding in Professionele Communicatie is een officieel erkende post-HBO Registeropleiding. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) heeft dit predikaat aan de opleiding toegekend. Dit betekent dat je aan het eind van deze opleiding naast het Phoenixcertificaat een officieel erkend getuigschrift ontvangt van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (SPHBO). Daarnaast word je opgenomen in het door het Cpion bewaakte Abituriëntenregister. Dit is een landelijk en openbaar register dat bijvoorbeeld geraadpleegd kan worden door werkgevers en opdrachtgevers. Naast het Phoenixcertificaat ontvang je bovendien een NLP practitionercertificaat.

Literatuur

•            Het helende verhaal (Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas)

•            Hoe raak ik je aan? (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt) 

•            De maskermaker (Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard, Henne Arnolt Verschuren) 

•            Nestgeuren (Piet Weisfelt)

•            NLP-gids voor optimaal functioneren (Joseph O'Connor en John Seymour)

•            Op verhaal komen (Wibe Veenbaas)

•            Persoonlijk leiderschap (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt)

•            De reiziger en zijn gids (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt)

•            TA Het handboek (Ian Stewart en Vann Joines)

•            Vonken van verlangen (Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard)

•            De tekens verstaan (Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen en Jane Coerts; redactie: Joke Goudswaard)

•            Passe-partout (Wibe Veenbaas, Inez Baarspul-Schipper, Sander Reinalda, Mirjam Broekhuizen)

•            Het werkboek (Wibe Veenbaas, Inez Baarspul-Schipper, Sander Reinalda, Conny ten Klooster)

 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam
Starttijd
Van(Oplopend)
Tot
Plaats
Bijzonderheden
Beschikbare plaatsen
 
v
v
 
3-jarige opleiding 1e jaar vr-za PH 175 10:3028-8-20203-7-2021 Ruth Bellinkx, Pieter Berger0 Volgeboekt
3-jarige opleiding 1e jaar vr-za PH 177 10:304-9-202010-7-2021 Ruth Bellinkx, Alex Lagas0 Volgeboekt
3-jarige opleiding 1e jaar ma-di PH 168 10:307-9-202022-6-2021 Manon Miessen, Jaron Reisman2
3-jarige opleiding 1e jaar wo-do PH 171 10:309-9-202010-6-2021 Remco Holstege, Anca Poll2
3-jarige opleiding 1e jaar wo-do PH 173 10:309-9-20201-7-2021 Pieter Berger, Mirjam Dirkx3
3-jarige opleiding 1e jaar vr-za PH 176 10:3011-9-202010-7-2021 Pieter Berger, Anca Poll0 Volgeboekt
3-jarige opleiding 1e jaar ma-di PH 170 10:3014-9-202029-6-2021 Ruth Bellinkx, Stefan Woudenberg5
3-jarige opleiding 1e jaar ma-di PH 178 10:3014-9-202022-6-2021 Remco Holstege, Karin Sturkenboom18
3-jarige opleiding 1e jaar ma-di PH 169 10:3021-9-20208-6-2021 Remco Holstege, Wendy van Zon4
3-jarige opleiding 1e jaar wo-do PH 172 10:3023-9-20201-7-2021 Karin Sturkenboom, Stefan Woudenberg5
Pagina 1 van 2 (11 items)Vorige[1]2Volgende

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.