Skip naar navigatie Skip naar inhoud

De tekens verstaan, een masterclass voor leiders

Toelichting
 
 
 
Soort:
 • De tekens verstaan; een masterclass voor leiders
Vakgebied:
Prijs:€ 7.500.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

De Tekens Verstaan neemt gepassioneerde eindverantwoordelijk leiders mee op reis naar verrassende antwoorden op leiderschapsvragen van nu. Deze opleiding sluit aan op ons boek De Tekens Verstaan, dat een weerslag is van onze visie op hedendaags leiderschap. De rode draad van de opleiding kenmerkt zich door:

 • Een fundamenteel bewustzijn op vanaf welke plek je je leiderschap vormgeeft;
 • Je eigen overdracht als leerlandschap te onderzoeken;
 • De consequenties van je handelen als richtsnoer te nemen;
 • De tekens in essentie te verstaan;
 • De ordening als gids te beschouwen;
 • Duurzame verandering als leerproces te zien.

Groeien in je persoonlijke ontwikkeling
Groeien in je persoonlijke ontwikkeling maakt een belangrijk deel uit van de opleiding; je persoonlijk leiderschap klinkt in je professioneel leiderschap door. De leerreis ondersteunt je in wie je bent en kunt worden in je persoonlijk leiderschap; zo ontstaat perspectief op wat je vanuit je eigenheid en bedoeling bij wilt dragen. Eindverantwoordelijk leiders hebben inzicht nodig in wat zij in hun bewuste en onbewuste overdracht neerzetten en hoe ze daarin de sleutels in handen hebben om ontwikkelingen in gang te zetten. Je leert je eigen levensweg als leerweg kennen. Hierin is je eigen handelen je toegangspoort en leer je wat je voorwaarts leeft, achterwaarts te begrijpen. Je gaat zien hoe je overdracht van nu consequenties heeft en hoe een kleine leerbeweging van jouw kant, grote impact heeft voor het systeem dat je leidt.

Groeien in je professioneel leiderschap
Leiderschap is een ambacht; een prachtig, vervullend vak én een roeping. Dit in je vingers willen krijgen is een keuze van binnenuit. Je eigen bevlogenheid en betrokkenheid als leider werken enthousiasmerend en zijn onmisbaar, in het directe contact en in het organisatieklimaat. Zo nodig je mensen uit om hun werk met hart en ziel uit te voeren en krijgen de dingen zin. 

Zorg dragen voor een gezonde werkomgeving met een ademende structuur – waarin ieders ontwikkeling, creativiteit en autonomie tot zijn recht kan komen – is een kernaspect van een vitale, lerende organisatie. Gedurende de opleiding leer je hoe ontwikkeling verloopt en doe je kennis op over de dimensies van leren en groei. Je leert te kijken op meerdere lagen om te doorgronden wat er in jezelf, in individuele medewerkers, in teams, in het organisatieklimaat en in het krachtenveld daar omheen speelt en wat stroomt en stokt. Tijdens de opleiding onderzoek je zo op verscheidene lagen de context van je vraagt en krijg je zicht op een koers om je handelen aan te ijken. Bij het ambacht hoort ook dat je over voldoende professioneel instrumentarium beschikt waarmee je kunt werken. Theorie en instrumentarium worden op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, zodat je de betekenis van de theoretische concepten aan den lijve leert kennen. Gaandeweg leer je jezelf in te zetten als instrument in de ontmoeting, met als doel te dienen.

Wat zijn de voorwaarden?
De opleiding is bedoeld voor eindverantwoordelijk leiders die willen zoeken naar dienende antwoorden op wat de context van hen vraagt. Die bereid en in staat zijn om de eigen ervaringen in te brengen en de nog onontgonnen gebieden in henzelf willen ontginnen. Met leiders die willen instromen in deze opleiding wordt een uitgebreid instroomgesprek gevoerd. In het instroomgesprek komen ook de aspecten van het ambacht aan bod en staan we uitvoerig stil bij het exploreren van jouw persoonlijke, professionele en organisatievragen en leerdoelen.

Opleidingsblokken
Door de opleiding heen komen de volgende aspecten van het ambacht aan bod:

 • Richting geven: met als kerntaak focus bieden, in het groot en in het klein.
 • Leraar zijn: gericht op het leren van vakmanschap.
 • Coachen: een bijdrage leveren aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Trainen: het faciliteren van samenwerking en teamontwikkeling.
 • Bouwen: aan een lerende context in de organisatie.
 • Behoeden van vitaliteit: zorg dragen voor een vruchtbaar werkklimaat in en om de organisatie. 

Betrokkenheid tussen de leider en zijn leden en in de metafoor van het ambacht tussen leerling en leermeester is de voorwaarde voor elk leerproces. In elk aspect van leiderschap komt dit op een andere wijze terug. Zodra zich hier tekens van voordoen in de groep, wordt daarnaar verwezen en erbij stil gestaan. Zo ga je de tekens herkennen en leren ze te lezen en plaatsen.

Blok I De tekens verstaan 
In dit eerste blok leer je jezelf kennen aan de hand van jezelf als instrument in de context van je eigen levensverhaal. Je herkent en beluistert de tekens in je eigen verhaal en de gave, valkuil en opgave die daarbij horen. Leren rusten in je eigen verhaal maakt dat je anders gaat kijken en zien.

Blok II Lidmaatschap en leiderschap
Lidmaatschap en leiderschap staat in een bijzondere dynamiek ten opzichte van elkaar, een dynamiek die dienend kan zijn en die ook verward kan raken. We verkennen de dynamieken vanuit vensters van loyaliteiten, ordening en plek. Vervolgens leer je zien hoe deze dynamieken ook spelen tussen jou en medewerkers en tussen jou en de organisatie.  Als je van je plek bent, draag je onbedoeld en onbewust plekverwarring over. In dit blok leer je hoe je van je plek gaat en hoe je terugkeert naar de plek die er voor je is.

Blok III De kunst van de ontmoeting
Op jouw positie in de organisatie fungeer je als rolmodel en leermeester in je manier van zijn, denken en doen. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe sterker of verder reikend de resonantie van je invloed. Elke ontmoeting is een resonantieveld in elke ontmoeting draag je je resonantieveld over, je kunt niet anders. Je eigen patronen kunnen waarnemen, benoemen en expliciteren vergroot je vermogen om dit ook bij medewerkers te doen en zo constructief bij te dragen aan hun leerlijn. In dit blok is je eigen overdracht en resonantieveld je leerlandschap. 

Blok IV  Leren als thuisland
In dit blok kijken we door vensters van leren; wat is leren in essentie, hoe leren mensen en hoe leren mensen te leren? We behandelen een aantal leertheorieën en leermodellen. Je maakt kennis met de leercurve, het groepsgeweten en je leert werken met het scoremodel. Tevens leer je vanuit de fenomenologie naar leren te kijken door de tekens als boodschappers te leren nemen. Je leert over de boven en onderstroom van verschijnselen en hoe je door te koersen op de ordening ontdekt wat er te leren valt om de verschijnselen thuis te brengen.

Blok V Tevoorschijn komen vanuit je eigen kaders 
In de dans tussen persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap en de grote context ontstaat verbindend leiderschap. Hierbij is je eigenheid het voertuig. Je beseft op alle lagen: ik ben het die wordt verwacht. In een ruimte waarin je levensopdracht, de wetten van je groepsgeweten en de ordeningswetten in relatie tot elkaar staan, ervaar je de plek die er voor je is. Vanuit die plek sta je in de ontmoeting met jezelf, de ander, de organisatie en de grotere context daar omheen en kan je je visie belichaamd voorleven. Waar sta je in je leiderschap voor? Tevoorschijn komen vanuit je eigen kaders; aanraakbaar, aanspreekbaar, verbonden, authentiek en eigen. Het is een beweging naar binnen en naar buiten. Je geeft vorm aan een spannend en inspirerend ritueel waarin je speelt met kader en context, binnen en buiten.

Doel en doelgroep
Het doel van de opleiding de Tekens Verstaan is om eindverantwoordelijk leiders een inspirerende ontmoetingsplaats en leeromgeving te bieden, vertrekkend vanuit de vraag: hoe dien ik?  Je maakt een ontdekkingsreis door de nog onontgonnen gebieden in je persoonlijk en professioneel leiderschap en je verdiept je in je potentieel vermogen dat je nog niet aanboorde. Je ontdekt hoe je de bedoeling van de organisatie met die van jezelf kunt verbinden en hoe je vanuit die verbinding dienend kunt werken. Vanuit de plek die er voor je is ontwikkel je van binnenuit een gevoel voor gezondheid, vitaliteit en levensstroom van waaruit je de grond vruchtbaar leert te houden voor duurzame ontwikkeling.

Toetsing
De laatste dag staat in het teken van inspiratie en integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:

 • deelname aan de cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal
 • samenwerken en oefenen in de intervisiegroepen
 • het maken van een eindopdracht waarin de leiderschapsopgave en -beweging ritueel weergegeven wordt.

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Door de deelnemers wordt veel geoefend en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen werkpraktijk.

Intervisie
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is een integraal onderdeel van de opleiding. Er zijn 4 intervisiebijeenkomsten.

Duur en werktijden
De opleiding is verdeeld in 5 blokken van 2 dagen. Werktijden van de eerste vier blokken: 10.00 tot 17.00 uurDe werktijden van het vijfde blok zijn: de eerste dag van 9.30 tot 21.30 uur, de tweede dag van 9.30 tot 17.00 uur.

Opdrachten en certificering
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een opdracht voorbereiden voor de toetsing in het laatste blok, deze staat in het teken van integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren.

 • Je werkt een specifieke opdracht uit met als doel vorm en body te geven aan dienend leiderschap in de eigen organisatie. 

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Literatuur
De tekens verstaan, over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap - Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen en Jane Coerts.

Opleiders
Morten Hjort
Wibe Veenbaas verzorgt één opleidingsblok.
Instroomgesprek en begeleiding op de eindopdracht: Mirjam Broekhuizen.

 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam
Starttijd
Van(Oplopend)
Tot
Plaats
Bijzonderheden
Beschikbare plaatsen
 
v
v
 
De tekens verstaan, een masterclass voor leiders groep 4 10:0022-3-20216-7-2021 Morten Hjort, Wendy van Zon16

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.