Skip naar navigatie Skip naar inhoud

De relatie als spiegel: OPL Relatietherapie

Toelichting
 
 
 
Soort:
 • Vervolgopleidingen
Vakgebied:
 • De relatie als spiegel: Opleiding Relatietherapie
Prijs:€ 4.100.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

In een partnerrelatie ontstaat zielsverbondenheid met een werking die zo sterk is en zich op zo’n diepe laag afspeelt, dat we die vaak maar nauwelijks kunnen bevatten. Soms vonkt er een lichtstraal en worden we ons even bewust van de impact van dit liefdesproces, bijvoorbeeld na het gezamenlijk doorstaan van een crisis in de relatie. We beseffen wat het werkelijk betekent om de reis naar innerlijke heelheid samen met een ander te gaan. Dat maakt dat we met respectvolle ogen zowel naar onze partner als naar onszelf kunnen kijken. Elke partnerrelatie krijgt te maken met de dynamiek van verlangen en verraad. In die zin is ze dan ook zowel een boeiende uitdaging tot heelwording als een pijnlijke confrontatie met ons nog niet volkomen zijn.

In deze opleiding krijg je inzicht in en ervaring met relatietherapie, met name vanuit de invalshoek systemisch werken. Grensthematiek is daarbij een belangrijke ingang, zoals de vraag ‘waarin begeleid je partners individueel en wat werk je met hen samen uit?’. De loyaliteit aan het systeem van herkomst heeft vaak invloed op de plek binnen de relatie en op de onderlinge dynamiek. Ook de positie als man en vrouw ten opzichte van mannen en vrouwen is bepalend in de partnerrelatie.

Doelgroep
Professionals die zich willen scholen in relatietherapie vanuit systemisch perspectief. Om deel te kunnen nemen heb je tenminste de opleiding Systemisch Werken en bij voorkeur de opleiding de Maskermaker - Systemisch Werken/Lichaamswerk (2) gevolgd. Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Zie voor nadere uitleg en voorwaarden van dit instroomgesprek: vervolgopleidingen en specialicaties

Werkwijze
Tijdens de opleidingsdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er wordt gewerkt met persoonlijke inbreng van de deelnemers. Tijdens de opleiding wordt er een aantal dagdelen met paren van buitenaf gewerkt zodat de deelnemers inzicht krijgen in de praktijk. Daarnaast zal er veel geoefend worden door de deelnemers zelf.

Inhoud
In deze opleiding staan contact maken en de persoonlijke ontmoeting voorop. Binnen dit kader integreren we de Phoenixuitgangspunten (autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving) met de drie stromingen die een bodem aan ons handelen geven in het werken met paren. Deze stromingen zijn:

 • systemisch werken
 • karakterstructuren of maskers, gekoppeld aan lichaamswerk
 • animus en anima; man/vrouw.

Daarnaast is veel nieuw materiaal ontwikkeld over hechting, intimiteit, schaamte en seksualiteit.

In de lesblokken wordt inzichtelijk gemaakt wat begeleidingswerk met paren vraagt en hoe we deze stromingen daarin handen en voeten geven. Ieder vanuit een eigen perspectief geven ze aandacht aan de onbewuste processen die meespelen wanneer twee mensen hun partnerrelatie gestalte geven. Op het moment dat we ‘ja’ tegen elkaar zeggen, weeft er zich een lotsverbinding, die op allerlei manieren gevormd wordt en verstrekkende consequenties heeft. In dit weefsel van het lot bewegen partners zich tussen verschillende polariteiten. Elk van bovengenoemde stromingen belicht hiervan een of meerdere aspecten. In het werken met de paren wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat de begeleider de heilige ruimte van het paar dient en wat hij moet doen – en vooral: laten – om niet in discussie verstrikt te raken. In deze opleiding is er daarom speciale aandacht voor de muze. Beelden, gedichten en verhalen geven toegang tot de dynamieken die mensen ontmoeten in relaties.

Stromingen
Systemisch werken maakt ons attent op de onzichtbare draden van het grote familiegeheel, waarmee partners, ieder voor zich en in hun gezamenlijk proces, verbonden zijn. Via een opstelling krijgen we contact met de beweging van de ziel van het systeem en met de werking van het groepsgeweten. Hoewel een vraag van partners over hun relatie dikwijls lijkt voort te komen uit individuele processen of een storing in de communicatie, heeft deze vaak te maken met de plek binnen het grote geheel van ieders familiesysteem en met een onbewuste loyaliteit aan oude wetten. Een plek als kind, zoon of dochter in relatie tot de ouders, als deelnemer van de familie van herkomst raakt de inbedding in het man- of vrouwzijn in de partnerrelatie. 

Systemisch werken geeft diepgaand inzicht in hoe we ons verhouden in de polariteit individu – groep. Met name Bert Hellinger heeft - in navolging van Ivan Boszormenyi-Nagy - de vinger gelegd op de grote betekenis van loyaliteit aan het systeem van herkomst en de werking van het geweten op onze persoonlijke levensinvulling en op de partnerrelatie.

De psychiater Carl Gustav Jung ontdekte in zijn werk met dromen, associaties en imaginaties van cliënten dat ieder mens, jong of oud, man of vrouw, te maken heeft met een eeuwige dynamiek tussen de polen mannelijk en vrouwelijk ofwel tussen de archetypen animus en anima, oerbeelden uit het collectieve onbewuste van de mensheid. Elke relatie wordt niet alleen beïnvloed door de wisselwerking tussen de partners maar ook door de werking van deze krachten, onbewust en vaak in negatieve zin. De partner moet dan voldoen aan een ideaalbeeld, waaraan hij of zij onmogelijk kan voldoen. De levenstaak voor de man is om zijn anima, zijn vrouwelijke deel, te integreren; voor de vrouw om toegang te vinden tot haar animus, de mannelijke component in haarzelf.

De integratie van mannelijke en vrouwelijke aspecten in onszelf geeft innerlijke heelheid. Het maakt ons minder gevoelig voor projectie op de ander van delen, die eigenlijk bij onszelf horen en waar we zelf verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Partners, die een balans vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf, leggen bouwstenen neer voor een alchemistisch huwelijk. Dit biedt een krachtige innerlijke basis om heelheid ook in de uiterlijke vorm gestalte te geven.

Inzicht in de maskers of karakterstructuren verwijst naar het thema ‘collusie’ binnen relaties. Hoe zijn partners met elkaar verstrengeld vanuit hun maskerthematiek en op welke manier kunnen ze hier zo mee omgaan dat de verborgen kwaliteit van hun maskers weer naar voren kan komen?
Deze stroming houdt zich vooral bezig met de polariteiten in ons innerlijk, die zich afdrukken in ons lichaam, onze ziel en in onze contacten. Deze polariteiten zijn verbonden met levensthema’s, waar ieder mens voor staat: hemel en aarde, vervulling en tekort, samen en apart, macht en onmacht, lijden en geluk, vorm en overgave. Op aarde komen vraagt ‘vorming’. In de eenmaal gekozen vorm komen we echter vaak vast te zitten. Vervolgens kiezen we een partner die ons bevestigt in ons vertrouwde standpunt en wereldmodel. Dit onbewuste, verborgen samenspel van maskers wordt collusie genoemd. Jürgen Willi heeft hier veel over geschreven. Hoe meer partners zich bewust zijn van hun persoonlijke basisthematiek, hoe minder snel ze hun eigen taak aan de ander zullen uitbesteden. Er ontstaat openheid om werkelijk te zijn wie je bent, ook – misschien wel juist – in relatie tot de ander.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • verraad en verlangen
 • de terugkeer
 • de invloed van het geweten
 • collusie
 • heimwee
 • binding en verbinding
 • animus en anima: het innerlijk huwelijk
 • Eros en Thanatos
 • tederheid
 • hechting
 • afweermechanismen en overdracht
 • de heilige ruimte
 • de bedding in het man of vrouw zijn
 • liefdeskwetsuren en maskers
 • de schaduw in jezelf en in de ander
 • de betekenis van seksualiteit en intimiteit
 • samen en apart
 • (geen) kinderen
 • schaamte en schuld
 • ontwikkelingsfasen in de relatie
 • specifieke thema’s als de verhouding met ouders, schoonfamilie, de omgang met de plek van kinderen, verschillende culturen, onderbroken zwangerschappen, eerdere liefdes, et cetera

Intervisie en opdrachten
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is noodzakelijk. Daarnaast dienen de deelnemers rekening te houden met (huiswerk)opdrachten.

Toetsing
De opleiding wordt door de cursist afgerond middels drie eindopdrachten, die als een rode draad door de training heenlopen:
1. Het maken van een werkstuk.
2. Het begeleiden van een groepslid rondom een relatiegericht thema.
3. Het geven van een korte training over een relatiegericht thema.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Werktijden en data
De dagen starten om 9.30 uur en eindigen om circa 16.30 uur. De testing- en integratiedagen starten om 9.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur. Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn.

Literatuur

 • Cursusmap
 • Vonken van verlangen, Systemisch werken, perspectief en praktijk (Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard)
 • De Maskermaker, Systemisch werk en karakterstructuren (Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren)
 • Passe-partout (Wibe Veenbaas, Morten Hjort, Mirjam Broekhuizen en Mirjam Dirkx)
 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Bijzonderheden 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
De relatie als spiegel: Opl. Relatietherapie groep 15 9:304/01/20216/07/2021 Wibe Veenbaas, Wietske Jansen Schoonhoven0 Volgeboekt

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.